1. Komitet Turnieju
  1. w skład Komitetu Turnieju wchodzą: Kapitanowie Klubu oraz Komisja Sportowa, albo w zastępstwie osoby wskazane przez członków Komisji Sportowej;
  2. decyzje Komitetu Turnieju w zakresie stosowania regulaminu turnieju oraz reguł gry w golfa są ostateczne.
 2. Uprawnieni do gry w turnieju
  1. amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited;
  2. zawodnicy z aktualną na dzień rejestracji do turnieju kartą handicapową (HCP) Polskiego Związku Golfa (PZG);
  3. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP;
  4. brak zarejestrowanego/potwierdzonego HCP skutkuje startem z HCP=0;
  5. ustala się maksymalny limit HCP na 45 (wszyscy z HCP wyższym niż 45 grają z HCP=45);
  6. wszelkie odniesienia do wieku graczy dotyczą dnia 01 stycznia roku, w którym rozgrywany jest turniej;
  7. Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny;
  8. za juniorów uważani są gracze do 12 roku życia.
 3. Reguły i etykieta gry w golfa
  1. turniej jest rozgrywany zgodnie z Regułami Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według obowiązujących Reguł Lokalnych Sierra GC;
  2. każdy gracz, który rażąco naruszy etykietę gry przez np. rzucanie kijami, używanie wulgarnych wyrażeń, itp., może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reg. 33-7). W razie dopuszczenia się powyższego naruszenia etykiety przez caddiego, karę ponosi gracz, który go zatrudnia.
 4. Format turnieju, tees
  1. Morska Liga Biznesu składa się z rund rozgrywanych w turze zasadniczej oraz finału (szczegółowy kalendarz na stronie turniejowej);
  2. każda runda rozgrywana jest na 18 dołkach w formacie Stableford Netto;
  3. w trakcie rozgrywania rundy obowiązuje reguła par+5, co oznacza, że zawodnik może podnieść piłkę podczas rozgrywki na danym dołku, jeżeli liczba jego uderzeń w trakcie rozgrywania dołka równa jest sumie par dołka plus pięć uderzeń, jednocześnie gracz „skreśla” dołek;
  4. warunkiem zaliczenia rundy w turze zasadniczej jest rozegranie jej w grupie minimum 3 osobowej;
  5. każdy zawodnik ma prawo startu w dowolnej liczbie rund wchodzących w skład turnieju;
  6. turniej rozgrywany jest w grupach:
   panie: grupa hcp 0 – 45
   panowie w grupach hcp: 0 – 12; 12,1 – 25 oraz 25,1 – 45
  7. o przynależności do poszczególnej grupy decyduje płeć i wartość HCP, określona na dzień rozpoczęcia turnieju, nie podlegająca zmianie w trakcie trwania turnieju w całym sezonie;
  8. tee: kobiety, juniorki i juniorzy do lat 12 – tee czerwone; mężczyźni, juniorzy powyżej 12 lat – tee żółte
 5. System punktowania klasyfikacja
  1. runda rozgrywana jest w formacie Stableford Netto z HCP gry ustalonego na dzień rozgrywania rundy, gdzie HCP gry to liczba całkowita (0,5 zaokrągla się w górę) wyliczona ze wzoru: HCP_DOKŁADNY x (SR/113) + (CR – PAR POLA);
  2. do klasyfikacji końcowej liczy się suma punktów STB z 8 najlepszych rund tury zasadniczej oraz podwojonej liczby punktów STB z rundy finałowej;
  3. klasyfikacja będzie prowadzona na bieżąco i dostępna na stronie sierragolf.pl.
 6. Zgłoszenia, listy startowe
  1. każdy uczestnik musi wpisać się na listę startową w recepcji w celu potwierdzenia swojego startu w rundzie turniejowej;
  2. pobranie karty wyników przygotowanej przez recepcję oznacza formalne przystąpienie do rundy turniejowej;
  3. inne karty wyników niż przygotowane przez recepcję nie będą akceptowane;
  4. zgłoszenie do rundy finałowej przyjmowane jest wyłącznie poprzez zapis na stronie sierragolf.pl
  5. o zakwalifikowaniu się do rundy finałowej decyduje kolejność zgłoszeń;
 7. Opłaty turniejowe
  1. opłaty za rundę należy uiścić najpóźniej w dniu rozpoczęcia rundy;
  2. opłata za rundę w turze zasadniczej wynosi 150 zł; za rundę finałową – 240 zł (w tym opłata za catering)
  3. członkowie SGC posiadający pakiet Gold są zwolnieni z opłaty za rundę w turze zasadniczej; za rundę finałową opłata wynosi 90 zł (catering)
 8. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe
  1. start do rundy tury zasadniczej tylko w godzinach 7:00-17:00, na zasadzie ogólnej dostępności miejsc;
  2. w rundzie tury zasadniczej grupa startowa powinna liczyć nie mniej niż 3 graczy;
  3. w rundzie finałowej, każdy z zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu wyznaczonym dla niego przez Komitet Turnieju. Jeżeli zawodnik stawi się gotowy do gry w ciągu 5 minut po czasie startu wyznaczonym (patrz: uwaga do Reg. 6-3), to w przypadku braku okoliczności uzasadniających niezastosowanie kary dyskwalifikacji, karą za nie rozpoczęcie gry o czasie (zamiast dyskwalifikacji) będą dwa uderzenia karne (patrz: Reg. 33-7). Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu;
  4. zawodnik musi ukończyć rundę w tej samej grupie startowej, w której rozpoczął grę. Zmiana lub łączenie grup startowych przez zawodników jest niedozwolone. Karą za złamanie niniejszej reguły jest dyskwalifikacja wszystkich graczy w grupie. Wyjątkiem od powyższej reguły jest sytuacja w której dołączenie gracza jest spowodowane zmniejszeniem liczby zawodników w trakcie rozgrywania rundy poniżej 3 osób w jego pierwotnej grupie startowej.
 9. Zdawanie kart wyników
  1. marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku wyniki brutto (lub postawić znak „-” w przypadku gdy dołek został „skreślony”) gracza, którego jest markerem i własne wyniki;
  2. odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi gracz;
  3. odbiór kart wyników odbywać się będzie w recepcji Sierra Golf Club w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy;
  4. uczestnikowi, który nie ukończy rundy lub nie zwróci wypełnionej karty wyników, zostanie podniesiony hcp o 0,1
 10. Nagrody
  1. za zajęcie miejsc od 1 do 3 w klasyfikacji w odpowiednich grupach handicapowych
  2. podczas rundy finałowej dodatkowo odbędą się konkursy Longest Drive oraz Nearest to the PIN (panie i panowie oddzielnie)
 11. Zasady rozstrzygania remisów po rozegraniu rundy finałowej
  1. w przypadku zdobycia przez graczy w danej grupie HCP takiej samej łącznej liczby punktów STB, o kolejności zajętych miejsc decyduje liczba punktów zdobyta w finale;
  2. w pozostałych przypadkach rozstrzyga lepszy wynik (STB) osiągnięty w rundzie finałowej w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków, ostatnie 6 dołków, ostatnie 3 dołki, ostatni dołek, niższy HCP, losowanie.
 12. Sprzęt elektroniczny
  1. używanie krótkofalówek, telefonów komórkowych oraz pagerów przez gracza w trakcie gry jest dozwolone pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym graczom i nie pomaga mu w wykonaniu uderzenia lub w grze” (Reg. 14-3);
  2. dozwolone jest używanie elektronicznych urządzeń do pomiaru odległości, pod warunkiem, że nie można nimi mierzyć innych wartości takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry.
 13. Transport (wózki golfowe typu Club Car), wózki elektryczne, caddie
  1. gracze mogą korzystać ze środków transportu (wózki golfowe typu Club Car) podczas trwania turnieju, chyba, że Komitet Turniejowy zadecyduje inaczej;
  2. wózki elektryczne są dozwolone, pod warunkiem, że za pomocą systemu elektronicznego znajdującego się w panelu kontrolnym nie można mierzyć wartości, takich jak: różnice wysokości, temperatura, prędkość i kierunek wiatru. Urządzenia z dodatkowymi opcjami są zabronione, nawet jeśli opcje te są nieużywane podczas gry (Reg. 14-3);
  3. każdy gracz może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reg. 6-4);
  4. gracze poniżej 18 roku życia mają całkowity zakaz korzystania z usług caddiego, a podczas rundy gry, osoba spokrewniona z graczem nie może mu w jakikolwiek sposób doradzać ani pomagać w grze. Kara za złamanie powyższej zasady: (1) pierwsze wykroczenie: dwa uderzenia karne; (2) drugie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 14. Postanowienia dodatkowe:
  1. każdy uczestnik Turnieju wyraża zgodę na bezpłatne użycie wizerunku w materiałach filmowych, zdjęciowych, audiowizualnych i innych przygotowanych przez organizatora Turnieju lub przez upoważniony przez organizatora Turnieju podmiot;
  2. zgoda na bezpłatne użycie wizerunku uczestnika Turnieju obejmuje wielokrotne korzystanie z wizerunku uczestnika Turnieju w celach promocyjnych, marketingowych, reklamowych oraz wydawniczych;
  3. organizator Turnieju ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w przygotowywanych przez organizatora Turnieju w publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach oraz ma prawo nieodpłatnie wykorzystywać wizerunek uczestnika Turnieju w internecie,
 15. Postanowienia końcowe
  1. rejestracja na turniej oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
  2. wszystkie inne kwestie nie omówione szczegółowo w niniejszym regulaminie będą rozstrzygane przez Komitet Turnieju zgodnie z postanowieniami Reguł Gry w Golfa zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według obowiązujących aktualnie Reguł Lokalnych Sierra GC;
  3. wszelkie uwagi uczestników na temat turnieju lub innych spraw z nim związanych powinny być zgłaszane do Komitetu Turnieju na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e-mail : sierragolf@sierragolf.pl.