PL Reguły lokalne – obowiązujące od 01.03.2019r.

 

 1. Teren poza granicami pola:

 

 

 1. Teren w naprawie:

Teren oznaczony niebieskimi palikami/liniami.

Jeżeli piłka gracza leży w tym terenie lub teren zakłóca ustawienie lub obszar zamierzonego             swingu gracza, wówczas gracz musi skorzystać z uwolnienia zgodnie z Regułą 16.1

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY – kara główna.

 

 1. Integralna część pola:
 2. drogi naturalne,
 3. obszary wokół drzew z wysypaną rozdrobnioną korą,
 4. tuje po prawej stronie greenudołka 12.

 

 1. Strefa zabronionej gry:
 2. a) Strefa zabronionej gryokreślona częścią obszaru kary (reguła 1e):

 

            Obszar pomiędzy dołkami 15 i 16 oznaczony czerwonymi/żółtymi palikami z zielonymi    nakładkami jest pod szczególna ochroną i graczowi nie wolno wchodzić do takiego             obszaru. Gracz musi skorzystać z uwolnienia z karą jednego uderzenia.

Mostki drewniane – gra z mostków drewnianych znajdujących się w strefie zabronionej      gry jest niedozwolona. Gracz musi skorzystać z uwolnienia z karą jednego uderzenia.

 

 1. b) Strefy zabronionej gry określone częścią nienormalnych warunków na polu(reguła 1f):

                        Klomby – wszystkie klomby wyraźnie oddzielone od trawy to część nienormalnych                        warunków na polu. Graczowi nie wolno wchodzić do takiego obszaru, gracz musi                           skorzystać z uwolnienia bez kary dropując piłkę w obszarze uwolnienia opierając się                 na najbliższym punkcie całkowitego uwolnienia.

 

Gracz musi wziąć uwolnienie, gdy:

Jego piłka leży w strefie zabronionej gry, lub

Strefa zabronionej gry zakłóca jego obszar zamierzonego ustawienia lub obszar zamierzonego swingu podczas grania piłki leżącej poza strefą zabronionej gry (reguły 16.1f i 17.1e).

KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY- kara główna.

 

 1. Sztuczne utrudnienia nieruchome:

 

 • wszystkie drogi i ścieżki ze sztuczną nawierzchnią,
 • tablice reklamowe i banery,
 • drzewka opalikowane, odeskowane lub z odciągami,

 

 1. Strefa dropowania piłki:
  Jeżeli za greenemdołka 15 piłka została znaleziona w obszarze kary lub jeżeli jest wiadome lub w    zasadzie pewne, że piłka, która nie została znaleziona leży w tym obszarze, gracz może:
 2. postąpić zgodnie zRegułą 17 lub,
 3. z karą jednego uderzenia zdropować piłkę w strefie oznaczonej jako „drop zone”

            KARA ZA NARUSZENIE REGUŁY – kara główna.

Uwaga! W przypadku burzy/błyskawic, gra na polu golfowym zostaje natychmiast przerwana, a sygnał (syrena/długi odgłos z broni palnej) oznaczają:

1 długi sygnał – natychmiastowe przerwanie gry,

2 krótkie sygnały – wznowienie gry,

3 następujące po sobie sygnały, powtórzone – przerwanie gry z możliwością dokończenia dołka.

 

Wszystkie odległości wskazane na słupkach, markerach i zraszaczach mierzone są do środka greenu.

EN Local rules 01/03/2019.

 

 1. Out of Bounds:

The area beyond the fence surrounding the course or beyond white poles/lines marking the boundaries of the course.

 

 1. Ground Under Repair (GUR):

The area marked with blue stakes / lines.

Note: if a player’s ball lies in the area, or if it interferes with the player’s stance or the area of his intended swing, the player must take relief under Rule 16.1

PENALTY FOR BREACH OF RULE- main penalty.

 

 1. Integral part of the course
 2. natural roads,
 3. mulch bark around trees,
 4. thuja trees on the right side of the12th holegreen

 

 1. No Play Zone:

 

 1. a) No Play Zone defined as part of the penalty area (Rule 17.1e):
 • The area between holes 15 and 16 marked with red / yellow stakes with green covers is under special protection and the player is not allowed to enter this area. The player must take relief under penalty of one stroke.
 • Wooden bridges – playing from wooden bridges located in the no play game zone is not allowed. The player must take relief under penalty of one stroke.

 

 1. b) No Play Zone defined as part of Abnormal Course Conditions (Rule 16.1f):
 • Flower beds – all flower beds visibly separated from the grass are part of the abnormal course conditions. The player is not allowed to enter such area, the player must take free relief.

PENALTY FOR BREACH OF RULE- main penalty.

 

 1. Artificial immovable obstacles:

 

 • all roads and paths with artificial surface,
 • billboards and banners,
 • trees staked, boarded up or with guy ropes

 

 1. Drop zone:

If the ball was found in the penalty area located behind the green of 15th hole or if it is known or virtually certain that the ball, that has not been found is in that area, the player may:

 1. proceed underRule 17 or,
 2. with a penalty of one stroke drop the ball in”drop zone”.

PENALTY FOR BREACH OF RULE- main penalty.

 

Attention!

In case of a storm/lightning, the game on the golf course has to stop immediately, and the signal (siren / long sound with a firearm) means:

 1. 1 long beep –immediate discontinuation of the game,
 2. 2 short beeps – the resumption of the game,
 3. 3 consecutive signals, repeated – discontinuation of the game, with the possibility of completing the hole.

All distances on stakes, markers and sprinklers are measured to the center of the green.